Hope Foundation

26 Apr by admin

Hope Foundation

Muireann Guinidhe agus a c?irde ? Rang 5 ag bronnadh seic ar Aoife Ni Ghuinidhe Col?iste an Phiarsaigh agus iar scol?ire at? ag dul go Calcutta i mi M?rta leis an Hope Foundation. Nil Brian O Diol?in sa ghriangraf at? ag dul freisin. computer protection software

Read More
24 Apr by admin

Stuart Mangan

Ba iontach an l? a bhi againn nuair a thug ?r n-iar scol?ire turas orainn le deanai. Labhair s? leis na daltai agus bhi gach duine ana th?gtha leis. Mo l?an i rith an tSamhraidh fuair Stuart b?s i Londain. Is mor an chailli?int ? d? chlann, d? ch?irde agus gach ?inne go raibh an […]

Read More